Позиция на д-р. арх. Здравко Генчев

Неделя, 02 Февруари 2014 13:28

д-р арх. Здравко Генчев
Председател на Управителния съвет на ЕнЕфект

Изпълнителен директор

Относно предложенията за усъвършенстване на нормативната уредба за проектиране на енергийноефективни сгради и за въвеждане и утвърждаване на стандарта “почти нулевоенергийна сграда” (ПНЕС)

Преходът от традиционното досега разбиране за “енергийноефективна сграда” към “почти нулевоенергийна сграда”(ПНЕС) съществено се различава от поредицата еволюционни промени на изискванията за енергийна ефективност на сградите. С този преход трябва да се осъществи качествена промяна, породена от значителното натрупване на нови допълнителни изисквания към сградите през последните две десетиления.

Слабости на съществуващата уредба

Действаща нормативна уредба за енергийна ефективност в сградите е основана на няколко погрешни принципа, като в същото време от нея отсъстват важни елементи на съвременното проектиране.

Погрешни принципи

 • 1. Според сегашната нормативната уредба енергийната ефективност се “добавя” към вече проектираната сграда чрез “пакети” от мерки. Този подход се основава върху разбирането, че по-висока степен на енергийна ефективност на сградите може да се постигне предимно чрез допълнителни подобрения на сградната обвивка и чрез усъвършенстване на активните (механичните) системите на отопление, вентилация и охлаждане. Силно се подценяват пасивните архитектурни средства за повишаване на енергийната ефективност, които обикновено са значително по-евтини от активните (механичните) и в преобладаващата си част се залагат още в първите етапи на архитектурното проектиране.
 • 2. В резултат на възприетия подход на нормиране, в проектирането е въведена част “енергийна ефективност”, която в сегашната си форма е напълно излишна и обикновено се изпълнява формално в края на проектантския процес, предимно от специалистите по ОВК. В разработването на тази част обикновено не участват останалите проектанти, включително архитектите. Този погрешен подход още повече се утвърждава с текстовете на сега предложените промени в наредбите. В сегашния си вид частта “енергийна ефективност” като задължителен елемент на проектната документация не допринася за повишаването на енергийните характеристики на сградите.
 • 3. Действащите норми се основават на “препоръчителни” (референтни) стойности за основните показатели за енергийна ефективност на отделните елементи на сградата – сградна обвивка, врати и продорци, инсталации и т.н. Те не определят задължителни интегрирани показатели за специфично крайно потребление на енергия за различните видове сгради (kWh/m2/год.). Нещо повече, при изчисляването на интегрирания показател за специфично крайно потребление на енергия (kWh/m2) се въвеждат редица условия, като: форма на сградата, степен на остъкляване и др., които се приемат за даденост на архитектурния проект дори и при проектирането на нови сгради. Под наивния претекст, че се предоставя “свобода” на архитекта проектант в действителност се допуска една зле проектирана сграда да получи “бонуси” за своите недостатъци, като за нея се определят занижени изисквания към специфичното крайно потребление на енергия. Ето защо, в този си вид нормативната уредба напълно противоречи на формално изведените в новите документи принципи на “цялостното” и “интегрираното” проектиране на сградите.

Липсващи елементи

 • 4. Действащата нормативна уредба не съдържа никакви указания за основните принципи на проектирането на “почти нулевоенергийна сграда” (ПНЕС), нито пък предлага допълнителни материали и инструменти за улесняване на нейното проектиране, основани на задължителните за този вид сгради подходи за “цялостно” и “интегрирано” проектиране.
 • 5. Интегрирането на ВЕИ в архитектурата на сградите напълно отсъства в действащата нормативна уредба, в резултат на което съоръженията за използване на ВЕИ обикновено се “добавят” към готовите сгради без да се интегрират с тяхната архитектура.
 • 6. В действащата нормативна уредба обновяването на съществуващия сграден фонд не е ясно разграничено от проектирането и изграждането на нови сгради.
 • 7. Въпросът за рентабилността (икономическата ефективност) на проектните решения не е предмет на действащата нормативна уредба за енергийна ефективост в сградите. Това е предпоставка за обвързване на рентабилността на проектните решения почти изцяло със стойността на началната инвестиция без оглед на дълосрочните ефекти в рамките на целия жизнен цикъл на сградата.

Нормативните документи са излишно усложнени и са написани на претенциозен “административен” език, който влиза в остро противоречие с условията, в които реално протича проектантският процес.

Необходимост от обновяване

Новите документи трябва изцяло да се посветят на проектирането на “почти нулевоенергийни сгради” и това да се отрази както в заглавията, така и във всички по-нататъшни текстове на отделните документи. Във връзка с това е необходимо да се извърши следното:

 • (а) Да се даде ясно определение на понятието “почти нулевоенергийна сграда” (ПНЕС) в България, като задължителна категория в бъдещото проектиране и строителство на нови сгради след 2019 г. и в енергийното обновяване на съществуващи сгради. Определението трябва да се състои от словесно описание и конкретни стойности на: (i) интегриран показател за специфично крайно потребление на първична енергия (kWh/m2/год.), (ii) дял на енергията от ВЕИ (в %) и (iii) допустимо равнище на емисии на СО2 (в кг/т) за различните видове сгради както при ново строителство, така и при обновяване на съществуващи сгради.
 • (б) Да се разграничат нормите, подходите и методите за проектиране на нови сгради от тези за обновяване на съществуващи сгради при съблюдаването на стандарта ПНЕС.
 • (в) Да се осъвременят препоръчителните стойности за енергийните показатели на отделните компоненти на сградите, които да служат като ориентири при проектирането с оглед на постигането на стандарта “почти нулевоенергийна сграда” (ПНЕС).
 • (г) Да се въведат ясни съвременни комплексни изисквания към комфорта в сградите, в т.ч. и към качествата на въздуха в помещенията.
 • (д) Да се предложи методика за определяне на рентабилността на сградите, основана на анализ на разходите и ползите в рамките на целия жизнен цикъл на сградата (Life-Cycle Cost).
 • (е) При обновяване на съществуващи сгради да се предлагат програми (пътни карти) за едновременно или поетапно (“стъпка по стъпка”) осъществяване на предписаните пакети от мерки за енергийна ефективност.
 • (ж) Да се изложат основни принципи на проектирането на “почти нулевоенергийна сграда”, основани на най-добрите европейски практики в проектирането на сгради с много ниско потребление на енергия (пасивни, мулти-комфортни, плюсовоенергийни и др.).
 • (з) “Цялостното” и “интегрираното” проектиране да се утвърдят като водещи подходи в проектантския процес, прилагането на които е необходимо условие за постигане на стандарта “почти нулевоенергийна сграда”.

Национален план за увеличаване на броя на ПНЕС

Новата нормативна уредба задължително трябва да се придружава от задълбочен технико-икономически анализ на разходите и ползите от внедряването на стандарта “почти нулевоенергийна сграда” (ПНЕС), с оценка на: (а) очакваното етапно въздействието на новите норми върху крайното потребление на енергия и/или върху потреблението на първична енергия, включително и върху емисиите на СО2, както и (б) на социалната рамка, в която той ще се внедрява. В него трябва да се оценят и неизбежните влияния на стандарта върху (в) проектанската и строителната практика, както и върху (г) строителния пазар и пазара на недвижими имоти в България.

В резултат на този анализ (и в съответствие с чл. 8а на Закона за енергийна ефективност) трябва спешно да се разработи Национален план за увеличаване на броя на ПНЕС с ясно определен обхват и период на действие, който да съдържа:

 • (i) национални цели за постепенно (етапно) достигане до стандарта “почти нулевоенергийна сграда” до и след 2020 г. и за ускорено увеличаване на броя на сградите, проектирани и изградени по него,
 • (ii) политики и механизми за насърчаване на проектирането и изграждането на ПНЕС, в т.ч. разработване и приемане на допълнителни нормативни актове, въвеждане на система от финансови и нефинансови стимули, обучение на ключови участници в инвестиционния процес и други действия за насърчаване на пазара на ПНЕС.

Обобщена оценка на предложението

В предложените проекти за нови и/или актуализирани нормативни документи липсват ясни позиции по всяко от изброените по-горе основания за тяхното обновяване. Във вида, в който са представени, предложенията представляват поредно частично изменение на отделни норми и изисквания без това да почива на цялостна концепция за нов тип нормативни документи, каквито са нужни на проектантската практика. Не е представен обяснителен доклад, който да изложи резултатите и изводите от анализа на действащите в момента нормативни документи. Това не дава възможност да се прецени вътрешната логика и икономическата и екологичната целесъобразност на направените предложения за промени.

Комплексът от норми за енергийна ефективност трябва да е част от цялостната нормативна уредба на устройството на територията и на проектирането и изграждането на сгради. Тъй като настоящият момент е изключително подходящ за цялостно преразглеждане на нормите за енергийна ефективност, целесъобразно е да се осъществи и тясна взаимовръзка между всички основни и съпътстващи документи в тази област и най-вече със Закона за устройство на територията, Закона за енергийната ефективност, Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и др. Някои от изброените основни принципи би трябвало да намерят място в законите, други – в подзаконови нормативни документи (наредби и правилници), а трети в допълнителни помощни материали за проектантите.

При възприемането на подобен подход текстовете в законите и подзаконовите документи (наредби, правилници) може да са значително по-кратки и лесни за ползване, като по-подробните описания и обяснения се пренесат в допълнителните помощни материали (указания, инструкции, ръководства и инструменти).

Постигането на желания (и необходим) резултат очевидно трябва да е предмет на по-продължителни колективни усилия на значително по-широк кръг от заинтересовани участници. Ето защо смятаме, че въпреки значителното забавяне, днес е полезно да се осигури ресурс за доразвиване на положените усилия до постигането на резултат, който би отговарял на реалните потребности на обществото. Тук очертаваме само някои основни насоки в това отношение. Многобройните конкретни детайлни препоръки могат да са предмет на по-подробно становище, за което ще са необходими обединените усилия и компетентност на различни институции и специалисти.

Новата нормативна уредба трябва да реабилитира и утвърди ролята на проектирането в областта на енергийната ефективност, което през последните години незаслужено остана в сянката на енергийните обследвания. Съществуват реални предпоставки обновената нормативна уредба за енергийна ефективност на България да се изгради на принципно нови основи и да се превърне в модел и за други европейски страни.

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 2367 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Безплатен каталог

10-та международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

 1. Теми
 2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

Анкета

С какво отоплявате дома си?

Климатик - 0%
ТЕЦ - 30.4%
Електрическо котле - 8.7%
Газово котле - 8.7%
Котле на твърдо гориво - 8.7%
Котле на течно гориво - 0%
Котле на пелети - 8.7%
Електрическо подово отопление - 8.7%
Камина с водна риза - 0%
Други /ВЕИ, Термопомпи , Водно подово отопление/ - 21.7%
Гласуването за тази анкета приключи on: Април 22, 2015
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.