Пожарна опасност на фасади, изградени от горими топлоизолационни материали

В съвременното строителство все повече внимание се обръща на екологичната и енергийна ефективност на сградите, на комфорта на обитателите, свързан с осигуряване на подходящите температура, влажност, ниво на шума, а също така и на обезпечеността на сградата срещу пожар.

Сега това е актуално и важно за едно- и многофамилните жилищни сгради (блокове) предвид на предстоящото саниране, финансирано по европейски програми.

Нормативна уредба у нас

За периода от 1987 до 4.06.2010 г. у нас бяха валидни изискванията на Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми [1]. В чл.10 ал. 3 се допускаше полагането на горими топлоизолации за производствени, обществени и жилищни сгради, ако са плътно положени по негорима основа и са разделени през 30 кв. м с негорими ивици с широчина най-малко 0,2 м.

За периода от 4.06.2010 г. досега са валидни изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар [2]. В тази наредба са въведени нови понятия в сравнение с предишната наредба [1], а именно – клас по функционална пожарна опасност (КФПО); огнеустойчивост – вместо пожароустойчивост, клас по реакция на огън (КРО) – вместо горимост, и т.н.

В таблица 7.1 от наредбата [2] са дадени КРО на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на строежи с височина до 28 м от КФПО Ф1-Ф4, допустимите площи и вида на противопожарните ивици (ППИ), а в таблица 7.2 - компонентите на системи за топлоизолация на производствените сгради от КФПО Ф5.

В строителната практика у нас се използват предимно 2 вида топлоизолационни материали: негорими с КРО А1 – минерална вата или Multipor (свръхлек клетъчен бетон с плътност 100-115 кг/м3) и горими (полистирол с КРО E-F).

За най-често използвания вариант – полистирол с КРО E-F и външен слой от циментово лепило (замазка) и мрежа от минерални влакна с КРО  А2 - за сгради от I до IV степен на огнеустойчивост се изисква направа на ППИ (с дебелина 0,5 м от негорими материали с КРО мин. А2) за разделяне на фасадите на допустими площи до 1000 кв. м.  

За сгради до 2 етажа от клас на ФПО Ф1-Ф4 и застроена площ до 200 м2, каквито са сградите от V степен на огнеустойчивост, съгласно табл. 4 от наредбата няма изисквания към вида на топлоизолацията.

Действащата нормативна уредба има следните недостатъци:

- не е указано как да бъдат направени (разположени) ППИ – например при жилищните блокове до 9 етажа е възможно да се поставят по 1 вертикална ивица на късите страни на сграда и изискването за допустими площи до 1000 м2 е изпълнено, но това по никакъв начин няма да повлияе на разпространението на огъня по дългите фасади при възникнал битов пожар в апартамент;

- няма конкретно изискване, свързано с дебелината на горимата топлоизолация. Очаква се за в бъдеще топлоизолациите у нас да се използват с дебелини до 20 см, а в някои случаи и повече;

- направата на ППИ от материали с КРО В с широчина 1 м не е за предпочитане, тъй като от една страна в тази група влизат широка гама материали по отношение на поведението им към огъня, което изисква прецизиране на индексите – дим (s) и капещи частици (d), а от друга страна не са евтини.

 

Пожарна опасност на фасади, изградени от полистирол

Поради ниската себестойност и широко приложение в света се очаква и у нас за топлоизолация на сгради да се използва масово полистирол с дебелини до 20 см.  

Какъв риск крие това?

Полистиролът като органичен продукт, получен на база нефтопродукти, е силно запалим материал, който лесно се възпламенява при наличие на огнеизточник. Незащитеният полистирол се класифицира от КРО Е-F, което означава продукт със значителен принос към неконтролируемо горене.

По поръчка на немската телевизия NDR се е провел пожарен тест в лаборатория за изпитване на строителни материали в Брауншвайг, Германия. Топлоизолационната система е изготвена по стандартен начин в реални размери - от топлоизолационни плочи стиропор с дебелина 16 см, защитени с армираща мрежа, мазилка и боя – без наличие на ППИ от минерална вата над прозоречния корниз. Топлинното натоварване е симулирано с мощност близка до тази при средно случващите се битови пожари в жилища и апартаменти.

Полученият резултат от проведеният тест: 3-4 минути след началото на опита фасадата над корниза вече гори и отделя обилно количество дим и капещи горящи частици полистирол, които се наблюдават долу на пода при изпитанието – фиг.1а. След 8-мата мин опитът излиза от контрол, създава се ситуация огънят да се пренесе през фасадата до покривната конструкция, помещението се изпълва с гъст, отровен дим и екипът на пожарната служба от Брауншвайг, която присъства на опита е трябвало да загаси пожара като използва лични предпазни средства – изолиращи противогази, ръкавици, защитно облекло – фиг.1б.

Подобно беше положението при пожара в МОЛ-а на бул. Ал. Стамболийски (29.10.2012 г.), когато за 3-4 мин. огънят бързо се разпространи по цялата окачената фасада.

От анализа на станалите пожари в Германия при наличие на полистирол по фасадите на жилищни сгради: Берлин (2005 г.),  Делменхорст (2011 г.), Франкфурт на Майн (2012 г.) или вътре в обема на сградата: международното летище в Дюселдорф 1994 могат да се направят следните изводи:

- полистиролът е силно пожароопасен материал. Веднъж започне ли да гори, образува капки горяща маса, която се стича и се пръска на голямо разстояние. Интензивността на разпространение на огъня по фасадата нараства значително;

- горенето на фасади, топлоизолирани със стиропор е съпроводено с отделяне на голямо количество топлина и отровен дим.

Тук е мястото да направим едно приблизително сравнение – ако при един и същ битов пожар в жилищна сграда с достатъчна мощност имаме 2 фасади, едната защитена с негорим материал, а другата с полистирол, то при негоримата огънят ще се пренесе на горния етаж след 15 мин., а при фасадата с полистирол за 8 мин., и то на много по-голяма площ и с по-голяма интензивност като горене.

Ето защо в случай на възникнал пожар в сграда не трябва да се допуска огънят да излезе на фасадата, топлоизолирана със стиропор или други подобни на него материали. За да не се стигне у нас до подобни случаи е необходимо следното:

Да се приеме инструкция от компетентните органи, с която да се конкретизират указанията на Наредба [2] по отношение на техническите решения за разделяне на сградата чрез ППИ. Например (виж на фиг.2) в многофамилните жилищни сгради в Германия се поставят негорими ивици над прозорците или през два етажа в сгради от 7 до 22 м. 

Възможни са и други технически решения – например обръщане на прозорците с негорими материали и изготвяне на негорими противопожарни ивици около тях с дебелина 0,2 м, и др.

 

Литература:

 1. Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми, ИК „Блестящ факел”, С., 2005
 2. НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 август 2014 г., ИК „Итус”, С., 2014
 3. Снимките са от репортажа на немската телевизия NDR, който може да бъде намерен на адрес https://www.youtube.com/watch?v=kyY6laGpmWw.

Доц. д-р инж. Иван Тодоров

Rate this item
(3 votes)
Read 5450 times

Media

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Пожарна опасност на фасади, изградени от горими топлоизолационни материали

Проектанти / архитекти / строители / консултанти

В съвременното строителство все повече внимание се обръща на екологичната и енергийна ефективност на сградите, на комфорта на обитателите, свързан с осигуряване на подходящите температура, влажност, ниво на шума, а също така и на обезпечеността на сградата срещу пожар.

Read more

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

Фасадни системи и облицовки

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме връзка между вчерашния и утрешния ден. Да извайваме света около нас по уникален начин. Да оставим следа – по-дълготрайна от един човешки живот. Да отразим величието на природата и човешкото усещане за естетика.

Read more

Георги Гинев, независим консултант

Проектанти / архитекти / строители / консултанти

Георги Гинев е съучредител на БАИС (Българска асоциация за изолации в строителството) и бивш управител на Оркикем ООД, водеща компания в България в областта на топлоизолациите и официален представител на световния лидер Dow Chemical Company. Занимава се с проблемите на енергийната ефективност повече от 20 г. и е един от пионерите в налагането на съвременни топлоизолационни материали и решения в страната.

Read more

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Градивни елементи

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете споразумение с КСЕЛА

Read more

Зелени покриви от фирма „Index”

Покриви

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен детайл с материали на INDEX и Dow Building Solutions, дренажни системи на Tencate Polyfelt. В цяла Европа концепцията за създаване на еко среда, чрез озеленяване на покрива набира все по-голяма популярност. Зелените покриви подобряват качеството на въздуха и са екологосъобразни, красиви, създаващи подходяща атмосфера за почивка и отмора. Покривът – градина съчетава предимствата на обърнатия и зеления пок...

Read more

Синтетична хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Flag”

Покриви

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Изолационна система с материали на Flag, Dow Building Solutions и Tencate Polyfelt Покривите, по-специално плоските покриви, са сред частите на сградата, които са изложени най-силно на вредни влияния. Затова подходящия структурен състав е определящ фактор за очакваната продължителност на живот на покрива. При плоските конвенционални покриви топлоизолацията се поставя над покривната плоча, но под хидроизолационната мембрана. Мем...

Read more

Зелени покриви от фирма „Flag”

Покриви

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покриви

Read more

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

Покриви

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен детайл с материали на INDEX , Dow Chemical Company и Tencate Polyfelt Покривите, по-специално плоските покриви, са сред частите на сградата, които са изложени най-силно на вредни влияния. Затова подходящия структурен състав е определящ фактор за очакваната продължителност на живот на покрива. При плоските конвенционални покриви топлоизолацията се поставя над покривната плоча, но под хидроизолационната...

Read more

IzoSeal – хидроизолация за основи и мазета

Хидроизолации

IzoSeal – хидроизолация за основи и мазета

IzoSeal : Кристализираща хидроизолационна смес Области на приложение За хидроизолация на здрави конструктивни елементи от бетон, както при положителен, така и при отрицателен хидростатичен натиск:

Read more

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Градивни елементи

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за отопление и охлаждане, здравословен микроклимат, искате да бъдат от природни суровини. Първата ви мисъл би могла да бъде „тухли”, но ако искате да живеете в бъдещето, а не с миналото е добре да помислите отново. Вече 20 год. в България се произвеждат блокчетата за зидария YTONG – висококачествени, енергоефективни продукти с гарантирано немско качество, произведени от напълно естествени суровини – вар, цим...

Read more

С елегантно зидане спестявате пари за довършителни работи

Бои и Мазилки

Един от най-масово прилаганите материали в строителството са керамичните тухли. Тухлата се произвежда с определени размери, които отговарят на приети стандарти. Най-често срещаните тухли в миналото са т.нар. „единички” – с дължина 25 cm, широчина 12 cm и дебелина 6,5 cm, както и тухлите „четворки” (25/25/12 cm). В последните години все по-масово в практиката навлизат голямогабаритните тухли. Използването им ускорява значително производителността на труда. Когато тези тухли са произведени по съвр...

Read more

Треспа: Дишащата кожа на къщата

Фасадни системи и облицовки

Треспа: Дишащата кожа на къщата

Вентилираните фасади присъстват в ежедневието ни от дълго време, често без изобщо да ги забелязваме. В традиционното скандинавско жилищно строителство, например, между дървената външна и вътрешна стена се е оставяла въздушна кухина, за да се предотврати гниенето на меката дървена конструкция на къщата в дъждовен климат. Тези строителни принципи се коренят дори още по-дълбоко във времето, защото водят произхода си от природата.

Read more

JUB - пъстри решения в системи!

Бои и Мазилки

JUB - пъстри решения в системи!

През изминалата, 2013-та година, Оркикем стартира съвместно сътрудничество със Словенската компания JUB, за да може да предложи на своите клиенти пълна гама продукти за интериорни, екстериорни и фасадни решения в системи. Още от създаването си ОРКИКЕМ ООД следва политика да предлага исококачествени продукти и цялостни технически решения на своите клиенти.

Read more

„JUPOL” – марката боя, на която се доверяваме

Бои и Мазилки

„JUPOL” – марката боя, на която се доверяваме

2013г. е шестата по ред, в която марката JUPOL е отличена с „Марката, на която се доверяваме” в категорията интериорни бои за дома. Така JUPOL се нарежда сред продуктите, които се радват на най-голямо доверие сред клиентите в Словения. Проучването е направено в 12 страни, като в Словения интервюираните цитират 6700 различни марки измежду 40 категории. Марката „JUPOL” е с най-добрия резултат - над 73 % от всички гласове в категория „Боя за дома”.

Read more

Alubond-композитни алуминиеви сандвич панели

Фасадни системи и облицовки

Alubond-композитни алуминиеви сандвич панели

Композитни алуминиеви сандвич панели продукт на ALUBOND U.S.A ОРКИКЕМ ООД има удоволствието да Ви представи иновативните, изключително качествени продукти на ALUBOND U.S.A – производител №1 в света на композитни алуминиеви панели. Какво е Alubond U.S.A? Ново поколение облицовъчен материал в строителството. Сандвич-панелът в основната си структура е съставен от два алуминиеви листа с термопластична или минерална сърцевина. Резултата от композитната структура на Alubond U.S.A панелите е впе...

Read more

fiber C - стъклофибърни бетонни продукти за фасади

Фасадни системи и облицовки

fiber C - стъклофибърни бетонни продукти за фасади

Стъклофибърни бетонни продукти за фасади от Rieder Smart Elements: успех, създаден от бетон Rieder разширява своя фокус на компетентност в областта на персонализираните бетонни фасадни решения. В допълнение към жънещите международен успех широкоформатни fibreC панели, австрийската компания с производствени мощности в Колбермор (Бавария) произвежда също и удобни по размер, лесни за боравене, подсилени с фибростъкло бетонни летви. Продуктовата линия Öko Skin е въведена през 2009г. и допълнителн...

Read more

Безплатен каталог

 

 1. Теми
 2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.